Prezes powołany do grupy konsultacyjno – doradczej

Walne Zebranie Członków i posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Gniezno powołało członków grupy konsultacyjno-doradczej pełniącej rolę ciała doradczego dla organów Stowarzyszenia. W skład grupy weszli przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. W gronie tym znalazł się także Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna.

W skład grupy konsultacyjno-doradczej weszli przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentujących w szczególności organizacja społeczne i gospodarcze. Grupę powołał Zarząd Stowarzyszenia ZIT w składzie: Tomasz Budasz (prezydent Gniezna – na powyższym zdjęciu z lewej), prezes Zarządu, Mariusz Mądrowski (członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego), wiceprezes oraz członkowie Zarządu: Tadeusz Szymanek (burmistrz Czerniejewa), Maria Suplicka (wójt gminy Gniezno) i Dariusz Jankowski (wiceburmistrz Trzemeszna).

– Chcąc włączyć w charakterze opiniodawczo-doradczym jak najszersze grono podmiotów mających wpływ na powstającą Strategię ZIT, a w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Tomasz Budasz wystosował zaproszenia do organizacji zgłoszonych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, działających na terenie Partnerstwa obejmujące obszary tematyczne wyszczególnione powyżej o wyłonienie jednego przedstawiciela do prac nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT – czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia ZIT.

Ostatecznie z zaproszonych 26 organizacji, do  grupy konsultacyjno-doradczej wybrano przedstawicieli 18 organizacji. W gronie tym znalazł się także Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna.

Oprócz przedstawiciele Fundacji, w grupie są przedstawiciele takich organizacji jak: Towarzystwo Miłośników Gniezna, Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości z Gniezna, Wielkopolska Izba Gospodarcza z Gniezna, Stowarzyszenie „Ośla Ławka” z Gniezna, Miejski Klub Sportowy „Mieszko” Gniezno, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” z Lubochni (gmina Gniezno), Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” z Gniezna, Polski Związek Niewidomych koło Gniezno, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski koło w Gnieźnie, Wielkopolska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Gnieźnie, Koło Gospodyń Wiejskich „Gorzuchowianki” z Gorzuchowa (gmina Kłecko), Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” z Łubowa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, oddział gnieźnieński, Klub Turystyki Rowerowej GENESIS z Gniezna oraz Klub Sportowy Gniezno Fast Bike Team.

Członkowie grupy konsultacyjno-doradczej czyli ciała doradczego zostali powołani na lata 2022 – 2027.

– Przedmiot działania ciała doradczego jest zgodny z Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2022 – 2027, w szczególności ciało doradcze uprawnione jest do opiniowania decyzji organów Stowarzyszenia ZIT Gniezno związanych z przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego – opinia ta nie ma charakteru wiążącego – czytamy w uchwale Walnego Zebrania Członków.

Więcej o Stowarzyszeniu ZIT Gniezno na stronie internetowej: zit-gniezno.eu.

(źródło: Pojezierze24.pl)